Skip to main content

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy.

Pokud by jste nenalezli uspokojivou odpověď, neváhejte nás kontaktovat.

Number portability

How to transfer a telephone number

 • The transfer of the phone number to the VoIPSUN network is FREE for individuals.
 • We will arrange the transfer and termination for you.
 • There will be minimal service interruption when you change operator and port your number. In case of problems with the porting, you are covered by our compensation.
 • The transfer takes 2 working days.
 • In order to port your number to us, in addition to the standard details about you, you need to supply a special code, which by law you must get from your operator without telling them. It is part of the contract, invoice, customer zone... It is called OKU (subscriber verification code) or STN (subscriber transfer number). You don't have to worry any further, the number will be transferred to us and at the same time the service with your original operator will be terminated.

I want to transfer a number as a new customer

 • Find an OKU code from your current operator or ask for one. You must get it by law, immediately.
 • Choose your desired tariff and go through the Order process.
 • In your order, please provide your portable number and the 14-digit OKU code you received.
 • For VoIP, we will inform you of the time of the line change.

I want to transfer my number as an existing customer

If you are already a customer and have an account with us, please email us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and we will contact you promptly. Don't forget to get an OKU code from your existing operator!
 

How do I get an OKU or STN?

You can obtain the termination number, transmission verification code, etc. from your existing operator:

 • In the customer or individual zone, on the existing operator's website
 • In an agreementYou received it on your invoice or by SMS
 • You can contact your existing operator, they are obliged to issue it to you immediately

If you need to transfer more fixed numbers or number blocks, we recommend using the CAF form, which will be provided to you immediately after sending the request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


How to transfer a number from our network


If you want to leave our network with your number, then please give us your notice using this form: https://customer.voipsun.cz/vypoved


or you can use the following procedure:

 • log in to your individual customer area
 • click on the list of phone numbers
 • click on the number you want to transfer away
 • click on the OKU code
 • pass the OKU on to the new operator and they will arrange the number transfer, including termination
 • we still recommend that you give us proper notice to cancel/terminate the exact services you want

Lump sum compensation

The period of time during which the publicly available electronic communications service is not provided to the Subscriber during the number or service porting process shall not exceed 1 business day. The Customer shall be entitled to lump sum compensation if:

 1. there is a delay in porting the phone number
  If a telephone number is ported with a delay, the amount of the lump-sum compensation is CZK 200 for each day of delay, starting from the sixth day of delay, the Subscriber is entitled to a lump-sum compensation of CZK 400 for each day of delay. If more than ten numbers of the Subscriber are transferred at the same time and more than ten numbers are delayed, the amount of the lump-sum compensation for the eleventh and each additional number shall be half of the above amounts.
 2. the transmission is abused as a result of a breach of duty by the Provider or the service provider being abandoned
  In the event of misuse of number portability, the amount of the lump sum compensation is CZK 600 for each day for which the condition caused by the misuse of number portability lasts.the agreed repair and installation deadlines are not met
  If the Provider fails to meet the agreed repair and installation deadline, the amount of the lump sum compensation is CZK 200 for each day of delay. If, however, the Provider is entitled under the Contract to a similar performance in the event that the Subscriber fails to provide the Provider with assistance in carrying out the repair and installation under the agreed conditions, and the amount of such performance exceeds CZK 200, the Customer shall be entitled to a lump sum compensation for the first day of delay corresponding to the amount of such performance, but not exceeding CZK 1,000. Starting from the sixth day of delay, the Customer shall be entitled to a compensation of CZK 400 for each day of delay.

Legislation on the transmission of telecommunications services

Our terms and conditions are governed by the General Terms and Conditions and the Electronic Communications Act, the Civil Code and other applicable laws. We strive to comply with the legislation. If you have any doubts, do not hesitate to contact us, we will find a solution to your situation.

Below are the key legislative passages that relate to the transmission of telecommunications services:

Přenositelnost čísel dle § 34 zákona 127/2005 Sb.

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen zajistit, aby každý účastník, který o to požádá, si mohl bezplatně ponechat své číslo, popřípadě čísla, z rozsahu číslovacího plánu, nezávisle na podnikateli, který službu poskytuje, v případě geografických čísel na určeném území a v případě negeografických čísel kdekoli na území státu.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na přenositelnost mezi veřejnou pevnou a veřejnou mobilní komunikační sítí. To neplatí v případě čísel, u kterých to stanoví prováděcí právní předpis podle § 29 odst. 4.

(3) Geografickým číslem se rozumí číslo z číslovacího plánu, kde část jeho číselné struktury obsahuje geografický význam užívaný pro směrování komunikace na fyzické umístění koncového bodu veřejné komunikační sítě.

(4) Negeografickým číslem se rozumí číslo z číslovacího plánu, které není geograficky vázaným číslem, zejména číslo pro přístup ke službám na účet volaného, ke službám s vyjádřenou cenou a účastnické číslo veřejné mobilní komunikační sítě.

(5) Technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti mezi podnikateli, včetně souvisejících postupů a lhůt, a zásady pro účtování ceny v souvislosti s přenositelností čísel stanoví Úřad prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis rovněž stanoví požadavky na změnu poskytovatele služby přístupu k internetu podle § 34a odst. 9 a podrobnosti pro realizaci přenesení čísla a změny poskytovatele služby přístupu k internetu za využití vzdáleného přístupu, pokud účastník nepožaduje jinak a je to technicky proveditelné.

(6) Doba, po kterou není účastníkovi během procesu přenesení čísla na tomto čísle poskytována veřejně dostupná služba elektronických komunikací, nesmí přesáhnout 1 pracovní den.

(7) Účastník, který hodlá uzavřít smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti s jiným podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, než se kterým má uzavřenou smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti (dále jen „přejímající poskytovatel služby“), může zároveň přejímajícího poskytovatele služby, který proces přenesení čísla vede, požádat o zajištění přenesení čísla. V žádosti uvede alespoň

a) své identifikační údaje,

b) identifikační údaje podnikatele doposud zajišťujícího účastníkovi veřejnou komunikační síť nebo poskytujícího účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen „opouštěný poskytovatel služby“),

c) číslo, o jehož přenesení žádá,

d) ověřovací kód účastníka pro přenesení čísla vydaný opouštěným poskytovatelem služby a

e) den, ke kterému má přenos čísla proběhnout; přejímající poskytovatel služby neprodleně po splnění podmínek přenositelnosti čísla zajistí provedení úkonů potřebných k přenesení čísla a informuje účastníka o dni, ke kterému má přenos čísla proběhnout a který je zároveň dnem zániku závazku ze smlouvy s opouštěným poskytovatelem služby.

(8) Přejímající poskytovatel služby je oprávněn ověřit totožnost účastníka před tím, než jeho jménem požádá opouštěného poskytovatele služby o přenesení čísla; neposkytne-li účastník na výzvu přejímajícího poskytovatele služby potřebnou součinnost při ověření své totožnosti, hledí se na něho, jako by o přenesení čísla nepožádal.

(9) Přejímající poskytovatel služby do 1 pracovního dne od obdržení žádosti účastníka podle odstavce 7 vyrozumí opouštěného poskytovatele služby o žádosti účastníka o přenesení čísla, včetně ověřovacího kódu účastníka, a okamžiku zániku závazku ze smlouvy podle § 63b odst. 10.

(10) Opouštěný poskytovatel služby na žádost spotřebitele využívajícího předplacené služby podanou nejpozději do 30 dnů ode dne zániku závazku ze smlouvy vrátí zbývající zůstatek předplatného. Je-li to ujednáno ve smlouvě, má opouštěný poskytovatel služby právo na náhradu nákladů ve výši, které mu prokazatelně vznikly vrácením zůstatku předplatného.

(11) Účastník má právo na paušální náhradu, pokud dojde k přenesení čísla se zpožděním nebo dojde ke zneužití přenosu v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby nebo dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Způsob určení výše paušální náhrady v případě zpoždění nebo zneužití postupů přenesení čísla nebo nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace a způsob uveřejnění informací o právu na paušální náhradu stanoví prováděcí právní předpis, přičemž paušální náhrada nesmí být nižší než 100 Kč za den a vyšší než 1000 Kč za den. Právo na náhradu škody podle občanského zákoníku v rozsahu převyšujícím paušální náhradu tím není dotčeno.

(12) Opouštěný poskytovatel služby je povinen zajistit, aby účastník, jehož závazek ze smlouvy skončil výpovědí ze strany účastníka, si mohl přenést číslo k jinému poskytovateli po dobu nejméně 1 měsíce ode dne zániku závazku ze smlouvy, pokud se tohoto práva výslovně nevzdá.

(13) Přenesení čísla a jeho následná aktivace se provede v nejkratší možné lhůtě a k datu výslovně ujednanému s účastníkem podle odstavce 7. Účastník, který podal žádost o přenesení čísla k novému poskytovateli, musí mít v každém případě toto číslo aktivované do 1 pracovního dne od data, které s ním bylo ujednáno.

(14) V případě selhání procesu přenesení čísla musí opouštěný poskytovatel služby znovu aktivovat číslo a službu účastníkovi, a to za stejných podmínek sjednaných s ním ve smlouvě, a to až do doby, než dojde k úspěšnému přenesení čísla a aktivaci služeb přejímajícího poskytovatele služby.

(15) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, která je využívána podnikatelem, od kterého nebo ke kterému se přenáší číslo, nesmí bránit procesu přenosu čísla.“.

(10) Využije-li účastník právo podle § 34 odst. 1, dojde k zániku závazku ze smlouvy nejpozději počátkem prvního pracovního dne následujícího po uplynutí doby 2 pracovních dnů, která začne běžet, jakmile přejímající poskytovatel služby vyrozumí opouštěného poskytovatele služby podle § 34 odst. 9, pokud se nedohodnou jinak. Tato doba se neuplatní, pokud doba zbývající do zániku závazku ze smlouvy je kratší, k přenesení čísla nedošlo nebo na žádost účastníka.

(11) Využije-li účastník právo podle § 34a odst. 1, dojde k zániku závazku ze smlouvy dnem, kdy došlo k ukončení postupu změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Na žádost účastníka může být okamžik zániku závazku ze smlouvy stanoven odlišně. Zánik závazku ze smlouvy s opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu v důsledku změny poskytovatele služby může být důvodem pro ukončení této služby v rámci smluvního vztahu na velkoobchodní úrovni.

Změna poskytovatele služby přístupu k internetu dle § 34a zákona 127/2005 Sb.

(1) Poskytovatel služby přístupu k internetu je povinen zajistit, aby každý účastník, který o to požádá, mohl změnit poskytovatele služby přístupu k internetu tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, pokud je to technicky možné.

(2) V případě, že se účastník rozhodne změnit poskytovatele služby přístupu k internetu, je každý poskytovatel služby přístupu k internetu dotčený touto změnou povinen poskytnout mu před touto změnou a v jejím průběhu odpovídající informace.

(3) Poskytovatel služby přístupu k internetu, se kterým hodlá účastník uzavřít smlouvu (dále jen „přejímající poskytovatel služby přístupu k internetu“), poskytovatel služby přístupu k internetu, který doposud poskytuje účastníkovi službu přístupu k internetu (dále jen „opouštěný poskytovatel služby přístupu k internetu“), a ostatní dotčení podnikatelé zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací jsou povinni spolupracovat na zajištění změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

(4) Účastník, který hodlá změnit poskytovatele služby přístupu k internetu, může požádat přejímajícího poskytovatele služby přístupu k internetu o zajištění změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Postup změny poskytovatele služby přístupu k internetu vede přejímající poskytovatel služby přístupu k internetu.

(5) Účastník v žádosti podle odstavce 4 uvede alespoň

a) své identifikační údaje,

b) identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu,

c) identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu,

d) den, ke kterému má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout, a

e) ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydaný opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu.

(6) Přejímající poskytovatel služby přístupu k internetu do 1 pracovního dne od obdržení žádosti účastníka podle odstavce 5 vyrozumí opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu o žádosti účastníka o změnu poskytovatele služby přístupu k internetu, sdělí mu všechny náležitosti nutné pro provedení změny poskytovatele služby přístupu k internetu a informace o dni, ke kterému má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout, a společně neprodleně ověří možnost provedení změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

(7) Při postupu podle odstavce 4 přejímající poskytovatel služby přístupu k internetu je oprávněn ověřit totožnost účastníka před tím, než jeho jménem požádá opouštěného poskytovatele služby o změnu poskytovatele služby přístupu k internetu; neposkytne-li účastník na výzvu přejímajícího poskytovatele služby přístupu k internetu potřebnou součinnost při ověření své totožnosti, hledí se na něho, jako by o změnu poskytovatele služby přístupu k internetu nepožádal.

(8) Při postupu podle odstavce 4 přejímající poskytovatel služby přístupu k internetu zajistí, aby k aktivaci služeb došlo v nejkratší možné době, nebo ve lhůtě dohodnuté s účastníkem. Opouštěný poskytovatel služby přístupu k internetu je povinen poskytovat své služby za stejných podmínek až do doby, kdy jsou aktivovány služby přejímajícího poskytovatele služby přístupu k internetu. Přerušení poskytování služby během změny poskytovatele služby přístupu k internetu nesmí přesáhnout 1 pracovní den.

(9) Technické a organizační podmínky pro realizaci změny poskytovatele služby přístupu k internetu mezi podnikateli, včetně souvisejících postupů a lhůt, stanoví Úřad prováděcím právním předpisem podle § 34 odst. 5.

(10) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, která je využívána podnikatelem, od kterého nebo ke kterému se přenáší služba přístupu k internetu, nesmí bránit procesu přenosu této služby.

(11) Účastník má právo na paušální náhradu, pokud dojde ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním nebo dojde ke zneužití změny v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby nebo dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Způsob určení výše paušální náhrady v případě zpoždění nebo zneužití postupů změny poskytovatele nebo nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace a způsob uveřejnění informací o právu na paušální náhradu stanoví prováděcí právní předpis podle § 34 odst. 11, přičemž paušální náhrada nesmí být nižší než 100 Kč za den a vyšší než 1000 Kč za den. Právo na náhradu škody podle občanského zákoníku v rozsahu převyšujícím paušální náhradu tím není dotčeno.

(12) Nezbytné úkony související se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu provádí přejímající nebo opouštěný poskytovatel služby přístupu k internetu na své náklady. Pokud existuje systém určený pro komunikaci mezi přejímajícím a opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu a pro provádění nezbytných úkonů souvisejících se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu, musí být přístup k takovému systému nediskriminační a případná úhrada za přístup musí pokrývat pouze účelně a efektivně vynaložené náklady na pořízení a provoz systému.“.

Termination of the service

We welcome your notice using this form or in writing by mail or electronically to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Or you have the right to contact the new provider directly using the OKU code found in your account at https://customer.voipsun.cz. The new provider will handle the termination for you. Please also refer to the Number Porting instructions for more information, specifically the section on How to Port Your Number Off Our Network (Leaving).

Deactivated services

Services may be blocked due to an unpaid invoice or for security reasons where one of the protection limits has been exceeded (due to misuse of the service). In the event of a blocked service, we will notify you by email to the contact address you have provided. To unblock, contact us by phone or in writing at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Customer number

The customer number can be found on the contract or you can see it in the details in the customer area of customer.voipsun.cz in the Account section.

Problem with logging into the client zone
Use the Send forgotten password option. To send your password, you must know your username and registration email. After sending the forgotten password, you will receive a unique link to your registration email, which will allow you to log in to the Individual Customer Zone immediately. However, this link is only active for 30 minutes after it has been sent.

After logging into the Individual Zone, change your password in the "Account" section. Otherwise, you will have to go through the whole password process again. If you have forgotten your username or registration email, please contact us.
Tariff change
You can, of course, switch between tariffs. Free of charge.

If you wish to change your existing tariff, simply email us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. from the contact email you registered with and specify what you wish to change (number, new tariff). Our staff will work with you to make the change.

We only make tariff changes on the first of the month, so you cannot schedule a change for, for example, mid-month. Tariff change requests sent after the 26th of the month will be processed in the following month.
Selecting a telephone number

What telephone number do you assign?

For landline (VoIP), setting up a phone account on our network gives you a classic phone number that you are used to with a landline, a number that corresponds to the location of your phone. For example, for the Brno area your phone number will start with the digit 5, for the Prague area with the digit 2, etc. We have phone numbers for the whole Czech Republic.

Write us your question or inquiry