Incomming routes

Vstupní směrování

Ve vstupním směrování se obsluhují všechny příchozí hovory ze SIP trunků, které jsou přiřazeny ve vstupních směrováních. Dále se mohou dle těchto pravidel řídit i hovory uskutečnené z poboček ústředny. Postačí, aby mělo telefonní číslo příznak, že je globální. Díky tomu se ústředna nejprve počas odchozího hovoru z linky podívá do všech vstupních směrování a vyhledá volané číslo. Pokud ho nalezne, tak se hovor řídí aplikacemi, které jsou nastaveny v pravidlách volaného čísla.

Vstupní směrování

Vytvoření, úprava a zrušení vstupního směrování

Nové vstupní směrování vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete směrování zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybrané směrování.

Nabídka

Úprava


Sekce vstupního směrování

Každé směrování obsahuje tři hlavní sekce, které jsou rozděleny do jednotlivých záložek.

Sekce

Telefonní čísla

Zde se definují jednotlivá telefonní čísla, případně celé číselné bloky. Hovor se pak v každém čísle řídí dle přiřazených aplikací, které jsou spouštěny dle nastaveného pořadí. Aplikace jsou popsány v další části tohoto dokumentu.


Telefonní čísla


Vytvoření, úpravu nebo odstranění telefonního čísla nebo číselného bloku vykonáte kliknutím na tlačidlá Nové číslo, Upravit nebo Vymazat. Úpravu nebo odstranění vykonáte také kliknutím pravým tlačidlem myši na vybrané číslo.


Vlastnosti telefonní čísla


Číslo - zde se definuje telefonní číslo, nebo číselný blok.


Příklady:

 • Celé číslo: 800123456 - zápis reprezentuje jedno číslo 800123456.
 • Blok čísel: _6X. - zápis reprezentuje minimálně trojmístné čísla, které začínají číslicou 6.
 • Blok čísel: _5[48]X - zápis reprezentuje pouze trojmístné čísla, která začínají 54 a 58. To znamená bloky čísel od 540 do 549 a od 580 do 589.
 • Blok čísel: _50[1-5] - zápis reprezentuje pouze trojmístné čísla od 501 do 505.
 • Blok čísel: _50[1278] - zápis reprezentuje pouze trojmístné čísla a to 501, 502, 507 a 508.


Příklady s rozlišením čísla volajícího:

 • Celé číslo: 800123456/600987789 - na toto pravidlo bude hovor nasměrován v případě, že volající bude mít číslo 600987789 a bude volat na 800123456.
 • Celé číslo / blok čísel: 800123456/_[67]! - pokud bude volající volat z čísla začínající 6 nebo 7 na číslo 800123456.
 • Blok čísel / blok čísel: _2XX/_[2345]! - pokud bude voljící volaz z čísla začínající 2, 3, 4 nebo 5 na trojmístné číslo začínající 2.


Rozlišovaní čísel je vhodné pokud chcete rozdělit volajících dle regionu, z kterého volají a následně například spojit s operátorem na pobočke, která sídlí nejblíže k volajícímu. Případně volajícím z různých regionů můžete přehrát různé hlášky.


Zástupní znaky. Pokud definujete blok čísel pomocí některého zástupního znaku musíte vždy na začátek definice přidat podtržítko. Viz vzorové zápisy níže.

 • „X“: je libovolné číslo od 0 do 9.
  • Zápis _4X - jsou všechna dvoumístní čísla začínající 4. To znamená od 40 do 49.
 • „Z“: je libovolné číslo od 1 do 9.
  • Zápis _4Z - jsou dvoumístní čísla začínající 41. To znamená od 41 do 49.
 • „N“: je libovolné číslo od 2 do 9.
  • Zápis _4N - jsou dvoumístní čísla začínající 42. To znamená od 42 do 49.
 • „.“: reprezentuje všechna zbývající čísla kromé těch, které jsou uvedeny před znakem „.“.
  • Zápis _4. - jsou všechna čísla začínající číslicou 4, kromě čtyřky samotné.
 • „!“: představuje nula až nekonečný počet číslic.
  • Zápis _4! - jsou všecha čísla začínající číslicou 4 včetně čtyřky samotné.


Upozornění: nepoužívejte kombinaci „_.“, která zahrnuje speciální extenze s (start), i (invalid), h (hangup). V tomto případě by mohlo dojít k nedefinovanému chování ústředny. Nejvhodnejší způsob definice všech čísel je „_X.“ nebo „_X!“


Speciální čísla

 • „s“ - start: je vykonána u příchozích hovorů z kanálů, na kterých je nastavena OVERLAP volba čísla, připadně ako startovací „číslo“ pro IVR volbu.
 • „t“ - timeout: pravidla v tomto „čísle“ se spustí ve chvíli, kdy končí poslední aplikace a není určeno, jak se má dále postupovat, jinak řečeno, není definován další krok. V tento moment se čeká na zásah od uživatele (např. zadání příkazu přes číslo) a nezadá-li uživatel po předem nastavené maximální době alespoň jedno číslo, spustí se právě aplikace v speciálním čísle „t“. Pokud uživatel zadá DTMF volbou číslo, hovor pokračuje na zadaném čísle (např. po stisknutí 5 nebo navolení dalšího čísla jako čísla pobočky apod.). Doba po kterou ústředna čeká se nastavuje v aplikaci Response Timeout.
 • „i“ - invalid: pravidla v tomto „čísle“ jsou vykonána tehdy, pokud nedojde ke shodě se žádnoým jiným číslem v stejném vstupním směrování.
 • „f“ - fax: sem vstoupí hovor v momentě, kdy ústředna během vykonávaní libovolné aplikace detekuje faxový tón (což je možné jedině, když je příchozí hovor vyzvednutý ústřednou). Není-li toto specialní číslo „f“ definováno, detekce faxu není aktivní. Tato funkce platí pouze pro kanály ISDN30 a ISDN2
 • „h“ - hangup: aplikace jsou spuštěny po ukončení hovoru ze strany ústředny. Umožní např. přehrání hlášky volajícímu (Děkujeme za zavolání …).


Číslo můžete pojmenovat i vlastním názvem např. nabidka1, nabidka2, obchod, technici atd a na tyto „čísla“ se pak budete odkazovat jednotlivými aplikacemi.


Globální?

Tuto volbu zapínejte pouze u celých čísel, u kterých nebudete používat zastupní znaky ani rozlišení čísla volajícího. Zapnutá volba znamená to, že jakmile se v ústředně objeví hovor na dané číslo, tak bude tento hovor okamžitě nasměrován do vstupního směrování na toto číslo a následně obsloužen dle vydefinovaných aplikací. Jinými slovy, pokud budeme mít u čísla 800123456 zapnutou tuto volbu a někdo z telefonní linky zavolá na toto číslo, tak hovor nebude směrován do výstupního směrování, ale přímo na číslo 800123456 ve vstupním směrování. To zabrání tomu, aby takýto hovor zbytečně opustil ústřednu a následně se vrátil po trunku od poskytovatela hlasových služeb. Pokud by byla volba vypnuta, tak jak bylo spomenuto - hovor by ústřednu opustil přes k lince přiřazené výstupní směrováni k poskytovateli. Ten by následně zjistil, že číslo má být terminováno v ústředně zákazníka a tak by hovor vrátil zpátky k zákazníkovi. Hovor by teda po trunku dorazil zpátky do vstupního směrování, kde by byl obsloužen příslušnými aplikacemi.


Globální volba


Vlastnosti

Ve vlastnostech vstupního směrování se nastavují přepisy čísla volajícího nebo čísla volanýho a přiřazuje se interní číslovací plán.


Vlastnosti


Přepis A čísla

Za pomocí přepisu A čísla můžete modifikovat číslo volajícího.


Přepis A čísla


 • Vzor: je buď celé číslo nebo blok čísel. Zápis je stejný jako u čísel ve vstupním směrování.
  • Zápis _XXX: znamená, že pokud se objeví trojmístné číslo volajícího (např. ze příčkované ústředny), tak se aplikuje daný přepis čísla.
 • Přidat prefix: je číslo, které se přidá na začátek původního čísla.
 • Ořezat zleva: počet číslic, které budou oříznuty zleva (ze začátku čísla).
 • Vložit číslo: je-li vypnuto, ve výsledném přepisu se uplatňuje pouze prefix a suffix. V opačném případě se přepis skládá z přepis-číslo-suffix. Číslo se navíc může oříznout zleva nebo zprava.
 • Ořezat zprava: počet číslic, které budou oříznuty zprava (z konce čísla).
 • Přidat suffix: je číslo, které se přidá na konec čísla.

V našem příkladě se u trojmístních čísel volajících přídá na začátek prefix 290555, takže pokud má volající číslo 100, tak výsledné číslo bude 290555100.


Přepis B čísla

Za pomocí přepisu B čísla můžete modifikovat číslo volanýho.


Přepis B čísla


 • Vzor: je buď celé číslo nebo blok čísel. Zápis je stejný jako u čísel ve vstupním směrování.
  • Zápis _XXX: znamená, že pokud se objeví trojmístné číslo volajícího (např. ze příčkované ústředny), tak se aplikuje daný přepis čísla.
 • Přidat prefix: je číslo, které se přidá na začátek původního čísla.
 • Ořezat zleva: počet číslic, které budou oříznuty zleva (ze začátku čísla).
 • Vložit číslo: je-li vypnuto, ve výsledném přepisu se uplatňuje pouze prefix a suffix. V opačném případě se přepis skládá z přepis-číslo-suffix. Číslo se navíc může oříznout zleva nebo zprava.
 • Ořezat zprava: počet číslic, které budou oříznuty zprava (z konce čísla).
 • Přidat suffix: je číslo, které se přidá na konec čísla.

V našem příkladě se u volaných čísel začínajících číslicou 9 odmaže zleva první číslice. Pokud se tedy volá číslo 9800123456, tak výsledné číslo bude 800123456.


Číslovací plán

Zde se přiřazují číslovací plány do vstupního směrování. Přiřazení způsobí to, že při příchozím hovoru se nejprve zkontrolují veřejná i interní čísla jednotlivých linek v přiřazených číslovacích plánech a když se číslo nenalezne, tak se pokračuje v číslech daného vstupního směrování.


Číslovací plán


Přiřazené kanály

Zde se přiřazují kanály, ze kterých chceme obsloužit příchozí hovory. Všechny příchozí hovory po přiřazených kanálech budou obslouženy na základě pravidel v telefonních číslach, nebo budou okamžitě nasměrovány do přiřazených číslovacích plánů.

Přiřazené kanály


Aplikace

Aplikace se používají ke zpracování jednotlivých kroků příchozího hovoru. Díky nim je možné obsloužit IVR, zpracovat hovor dle aktuálního času, přehrávat různé hlášky a různě manipulovat s hovorem.


Aplikace


Na ilustračním obrázku jsou zobrazeny aplikace pro číslo „ivr“. Hovor se zpracovává krok za krokem dle pořadí uložených aplikací. Mezi aplikacemi můžete přeskakovat pomocí Značek, které pak zadáte v aplikacích Goto, Oveřit dostupnost linek/kanálů nebo v aplikaci Přepínač.

Autorizace

Tato aplikace slouží pro autorizování přístupu volajícího PIN kódem. Pokud volající nezadá korektní PIN kód, je hovor ukončen. Pokud zadá korektní PIN, pak hovor pokračuje na další aplikaci.


Autorizace


 • PIN - kód, který se vyžaduje po volajícím. Ústředna bude vyžadovat zadání PIN kódu za pomocí DTMF volby.


Čekat

Aplikace po nastavenou dobu ve vteřinách pozastaví vykonávání nasledujících aplikací. Po uplynutí nastavené doby pak hovor pokračuje na dalši aplikaci v pořadí.


Čekat


 • Sekundy - doba počas které bude ústředna čekat na této aplikaci. Pokud si přejete zadat menší dobu než 1 vteřina, použijte zápis s desetinnou čárkou (0.2 jsou dvě desetiny vteřiny).
 • Přehrát hudbu - pokud je tato volba zapnuta, bude se počas čekání přehrávat volajícímu hudba na pozadí.
 • Hudba na pozadí - výběr hudby na pozadí. Přehrá se pouze vtedy, když je zapnuta volba Přehrát hudbu. Pokud nic nevyplníte a máte zapnutou volbu Přehrát hudbu, bude se přehrávat výchozí hudba na pozadí.


Čekat na zadání linky

Tato aplikace čeká na zadání tonové číslicové volby (DTMF). Poté se vykoná skok na nové číslo ve stejném vstupním směrování, nebo se zavolá příslušná linka (v nastavení směrování musí být přiřazen číslovací plán) a pokud ani jedna z možností neexistuje, vykoná se speciální číslo „i“ - Invalid. Pokud ani invalid není definován, ústředna hovor zavěsí.


Čekat na zadání linky


 • Sekundy - doba počas které bude ústředna čekat na této aplikaci. Pokud si přejete zadat menší dobu než 1 vteřina, použijte zápis s desetinnou čárkou (0.2 jsou dvě desetiny vteřiny).
 • Hudba na pozadí - výběr hudby na pozadí. Pokud žádnou nevyberete, bude počas čekání na DTMF volbu ticho.


Digit timeout

Pokud je uživatel vyzván k zadání číslic, bude se po každém zadání čísla odpočítávat hodnota definována touto aplikací. Dojde-li k vypršení času, považuje se volba za kompletní.


Digit timeout


 • Sekundy - doba, která se bude odpočítavat po každém zadání tónové volby.


Příklad: Zde je čas nastaven na 10 sekund, volající má po každém zadaní čísla 10 sekund na to, aby zadal další číslo. Po uplynutí této doby bude volba považována za kompletní a zadané číslo zpracuje ústředna. Pro urychlení volby je možné stisknout tlačítko se symbolem #.


DISA

Aplikace DISA slouží zejména k umožnění levnějšímu volání pro zaměstnance, který se nacházejí mimo kancelář a potřebují volat na pevné linky VTS (veřejné telefonní sítě), nebo do zahraničí za levný tarif. Toto volání umožní ústředna právě pomocí aplikace DISA. Funguje na nasledovném principu:


Zaměstnanec ze svého mobilu vytočí například číslo GSM brany připojené k ústředně, která hovor vyzvedne a zaměstnanec zadá svůj PIN kód pro autorizaci. Po zadání správného PIN kódu se mu opět ozve oznamovací tón a může volit číslo pomocí tónové volby, na které chce volat. Tohle volání pal bude směrováno přes ústřednu a nikoli přes mobilního operátora a tím lze dosahnout požadované úspory za volání. V ustředně je umožneno nastavit pravidla pro každého zaměstnance (PIN, číslo linky, kterou se budou prezentovat) a tím lépe sledovat náklady na volání.


DISA


 • Výstupní směrování - výběr výstupního směrování, přes které bude hovor terminován.
 • Zdrojové číslo - nastavení čísla volajícího.
 • Tvářit jako linka - výběr linky, pod kterou se bude odchozí hovor maskovat.
 • PIN - ochranný PIN kód, který se bude požadovat po volajícím.


Na výběr máte ze dvou možností. Volající přes aplikaci DISA se může maskovat vybranou linkou, nebo může volat přímo přes vybrané výstupní směrování a prezentovat se nastaveným zdrojovým číslem.


Fronta

Aplikace se používá k nasměrování příchozího hovoru do fronty callcentra. Fronty se definují v nabídce ústředny pod položkou Callcentrum.


Fronta


 • Fronta - výběr fronty, do které bude hovor nasměrován.
 • Oznámení jména fronty operátorovi - zde vybrána hláška se přehraje operátorovi po přijetí čekajícího volajícího. To umožní operátorovi rozlišovat hovory z více front callcentra.
 • Hudba na pozadí - místo klasického vyzvánení se bude volajícímu počas čekání ve frontě přehrávat hudba.
 • Timeout [s] - Po uplynutí nastavených vteřin se aplikace ukončí a pokračuje následující aplikaci, nebo na značku zadanou v S TIMEOUT.
 • Pozice - ústředna se pokusí umístnit volajícího na nastavenou pozici. Pokud chcete nechat volajících čekat dle pořadí v jakém se do fronty dovolali, ponechte tohle políčko prázdné.
 • S TIMEOUT - v případě, že aplikace skončí vypršením doby, která je nastavená v Timeoutu, tak je možné určit značku, na které se nachází další aplikace, která hovor dále zpracuje. Pokud nic nevyplníte pokračuje se následující aplikací nebo aplikací na značke nastavené v S CONTINUE.
 • S FULL - v případě, že jsou všichni operátoři ve frontě obsazeny, tak aplikace Fronta končí stavem FULL. Zde je možné určit, na jakou značku má hovor pokračovat (např. na značke queue_full, bude aplikace, kde se přehrá hláška o obsazenosti všech operátorů). Pokud nic nevyplníte pokračuje se následující aplikací nebo aplikací na značke nastavené v S CONTINUE.
 • S JOINEMPTY - zde se určí značka aplikace v případě, že volající vstoupil do prázdné fronty, ve které nikdo jiný nečeká např. přehrání nějaké hlášky o tom, že jsou všichni operátoři k dispozici. Pokud nic nevyplníte pokračuje se následující aplikací nebo aplikací na značke nastavené v S CONTINUE.
 • S LEAVEEMPTY - určuje značku aplikace v případě, že volající opustil prázdnou frontu. Pokud nic nevyplníte pokračuje se následující aplikací nebo aplikací na značke nastavené v S CONTINUE.
 • S JOINUNAVAIL - určuje značku aplikace v případě, že volající vstoupil do fronty ve které není přihlášen žádný operátor. Může se napřiklad přehrát hláška „Litujeme, žádný z našich operátorů není momentálně k dispozici.“. Pokud nic nevyplníte pokračuje se následující aplikací nebo aplikací na značke nastavené v S CONTINUE.
 • S LEAVEUNAVAIL - značka aplikace, na které se bude pokračovat v případě, že volající opustil frontu ve které není přihlášen žádný operátor. Pokud nic nevyplníte pokračuje se následující aplikací nebo aplikací na značke nastavené v S CONTINUE.
 • S CONTINUE - určuje výchozí značku aplikace, na kterou se bude pokračovat v případě, že nejsou vyplněny značky v předchozích podmínkách (TIMEOUT, FULL, JOINEMPTY, LEAVEEMPTY, JOINUNAVAIL a LEAVEUNAVAIL). Pokud nic nevyplníte pokračuje se následující aplikací.
 • Přepínač „c“ - pokračování na další aplikaci, když operátor zavesí. Můžete například přehrát děkovnou hlášku.
 • Přepínač „C“ - v případě, že byl hovor zrušen, označí ho jako, že byl „vyzvednut někde jinde“. Tím pádem nebude na podporovaných telefonech zobrazena informace o změškaném hovoru.
 • Přepínač „h“ - povolí ukončení hovoru operátorem stiskem *.
 • Přepínač „H“ - povolí ukončení hovoru volajícím stiskem *.
 • Přepínač „n“ - Po vypršaní timeoutu vyzvánění operátora, se již nebude ústředna snažit spojovat hovor na jiného operátora, ale hovor opustí frontu a bude pokračovat v následující aplikaci.
 • Přepínač „i“ - ignorování požadavků o přesměrování u operátorů fronty. Pokud operátorův telefon zašle informaci, že se má hovor přesměrovat, bude táto žádost ignorována.
 • Přepínač „I“ - budou ignorovány všechny požadavky o přesměrování, přepojování u spojeného hovoru, který je obsluhován operátorem fronty.
 • Přepínač „t“ - povolí operátorovi přepojit volajícího.
 • Přepínač „T“ - povolí volajícímu přepojení hovoru. (doporučujeme tuto volbu nezapínat z důvodu bezpečnosti).
 • Přepínač „w“ - povolí operátorovi nahrávat konverzaci s volajícím - za pomocí asterisk aplikace Monitor.
 • Přepínač „W“ - povolí volajícímu nahrávat konverzaci s operátorem - za pomocí asterisk aplikace Monitor.
 • Přepínač „k“ - povolí operátorovi zaparkovat hovor.
 • Přepínač „K“ - povolí volajícímu zaparkovat hovor.
 • Přepínač „x“ - povolí operátorovi nahrávat konverzaci s volajícím - za pomocí asterisk aplikace MixMonitor.
 • Přepínač „X“ - povolí volajícímu nahrávat konverzaci s operátorem - za pomocí asterisk aplikace MixMonitor.


Generovat tóny

Aplikace se používá ke generování různých tónů. Za aplikaci je vhodné použít aplikaci Čekat a nastavit čas. Generování tónů pak bude probíhat po dobu stanovenou v aplikaci Čekat.


Generovat tóny


 • Typ - typ tónu, který se bude generovat. Možne varianty jsou:
  • ring - výzváněcí tón
  • dial - oznamovací tón
  • busy - obsazovací tón
  • congestion - chybový tón
  • callwaiting - čekající tón
  • dialrecall - redial tón
  • record - nahrávací tón
  • info - informační tón
  • stutter - rychlý tón
  • logged - tón při přihlašování


Goto

Pomocí aplikace Goto můžete jednoduše přeskočit na jinou značku nebo číslo ve vybraném vstupním směrování. Rovněž můžete použít časovou podmínku, která když je splněna, tak bude hovor pokračovat na nastavenou značku nebo číslo ve vybraném vstupním směrování. Pokud podmínka nebude splněna, pokračuje se následující aplikací.


Goto


 • Vstupní směrování - výběr vstupního směrování, ve kterém bude hovor pokračovat
 • Telefonní číslo - číslo ve vybraném vstupním směrování, na kterém bude hovor pokračovat.
 • Značka - značka, na které bude hovor pokračovat. Značka není povinná. Pokud nevyplníte značku, hovor pokračuje první aplikaci, ve vybraném vstupním směrování a nastaveném čísle.
 • Časová podmínka - výběrem tabulky časů dojde k podmíněnému skoku pokud je splněna podmínka, že aktuální čas, datum, den, nebo měsíc je zhodný s podmínkami časové tabulce. Pokud ne, pokračuje se nasledující aplikací.


Hlasová schránka

Aplikace hlasová schránka nasměruje hovor do vybranej odkazovej schránky. Můžete si vybrat jednu nebo více odkazových hlasových schránek.


Hlasová schránka


 • Hlasová schránka - výběr hlasové odkazové schránky, do které bude hovor nasměrován. Pokud si přejete hovor nasměrovat do více schránek současně, můžete tak učinit ve vícenásobném výběru.


HTTP API

Tato aplikace odesílá různé informace přes HTTP nebo HTTPS protokol na aplikaci webového serveru.


HTTP APIKonference

Vytváří konferenční místnost, kde může současně mluvit libovolný počet účastníků. Konferenci je možné zabezpečit ochranným PIN kódem proti neoprávněným osobám.


Konference


 • Číslo - číslo místnosti konference.
 • PIN - ochranný PIN kód konference.
 • Oznámení přípojení do konference - po zapnutí volby bude stávajícím účastníkům konference oznamován příchod nového účastníka konference.
 • Pouze poslech - účastníkovi nebude umožněno komunikovat s dalšími účastníky konference.
 • Přepínače - přepínače ovlivňují vlastnosti konference. Seznam přepínačů:
  • Přepínač „a“ - nastaví admin mód.
  • Přepínač „A“ - označí jako admin mód.
  • Přepínač „c“ - oznámi počet aktuálně připojených účastníků.
  • Přepínač „C“ - pokračuje další aplikaci v pořadí v případě, že je účastník odpojen z konference.
  • Přepínač „e“ - výběr prázdné konferenční místnosti s PIN kódem.
  • Přepínač „E“ - výběr prázdné konferenční místnosti bez PIN kódu.
  • Přepínač „F“ - přepošle DTMF volbu přes konferenční místnost.
  • Přepínač „I“ - oznámení jména volajícího bez zopakování nahraného jména.
  • Přepínač „k“ - ukončení konference pokud zůstal pouze jeden aktivní účastník.
  • Přepínač „q“ - tichý mód, ve kterém se nebudou přehrávat zvuky upozorňující na příchod nebo odchod účastníků konference.
  • Přepínač „r“ - nahrávání konference.
  • Přepínač „s“ - nabídka po stisknutí tlačítka *.
  • Přepínač „t“ - pouze mluvení bez poslechu konference.
  • Přepínač „T“ - detekce aktuálné mluvícího účastníka konference.
  • Přepínač „x“ - opuštení konference, pokud ji opustí poslední označený účastník.
  • Přepínač „1“ - nepřehrávání oznámení o vstupe u prvního účastníka v konferenci. Pokud se připojí další účastníci, bude jejich příchod oznámen.


Maximální délka hovoru

Umožnuje omezit maximální délku hovoru. Po vypršaní nastavené doby je hovor okamžitě ukončen.


Maximální délka hovoru


 • Sekundy - maximální čas hovoru ve vteřinách.


Nastavit číslo volajícího

Nastavuje číslo a název volajícího. Tyto informace se pak zobrazí na displeji telefonu.


Nastavit číslo volajícíhoOveřit dostupnost kanálů/linek

Aplikace oveřuje, jestli je kontrolovaná linka dostupná. Pokud ano, pokračuje se na další aplikaci v pořadí. Pokud ne, hovor je směrován do vybraného výstupního směrování na vybrané číslo a značku. Nedostupná linka je taková, která nemůže přijat hovor (není zaregistrován telefon, obsazeno atd...).


Ověřit dostupnost linek


 • Vstupní směrování - výběr vstupního směrování, ve kterém bude hovor pokračovat
 • Telefonní číslo - číslo ve vybraném vstupním směrování, na kterém bude hovor pokračovat.
 • Značka - značka, na které bude hovor pokračovat. Značka není povinná. Pokud nevyplníte značku, hovor pokračuje první aplikaci, ve vybraném vstupním směrování a nastaveném čísle.
 • Obsazená linka je také nedostupná - obsazená linka se bude považovat ze nedostupnou.
 • Telefonní číslo - linka nebo seznam linek, které se budou kontrolovat.


Přehrát soubor

Aplikace přehrá volajícímu vybraný zvukový soubor. Počas jeho přehrávání je umožněna detekce tónové DTMF volby nebo detekce faxového tónu.


Přehrát soubor


 • Nezvedat hovor - hláška se přehrá bez vyzvednutí hovoru.
 • Detekce DTMF - počas přehrávání hlášky bude ústředna detekovat tónovou DTMF volbu. Tuto volbu je možné použít v IVR nebo pro volbu interního čísla linky.
 • Detekce faxu - počas přehrávání hlášky bude ústředna detekovat faxový tón. Pokud se zjistí faxový přenos, bude hovor nasměrován do speciálního čísla „f“.


Přepínač

Aplikace umožňuje skok do vybraného vstupního směrování, čísla a značky pokud je přepínač ve stavu zapnuto. Pokud je přepínač ve stavu vypnuto, pokračuje se následující aplikací. Přepínač se ovládá zavoláním na číslo přepínače. Návod k přepínači naleznete v kapilove Směrování -> Přepínač.


Přepínač


 • Vstupní směrování - výběr vstupního směrování, ve kterém bude hovor pokračovat
 • Telefonní číslo - číslo ve vybraném vstupním směrování, na kterém bude hovor pokračovat.
 • Značka - značka, na které bude hovor pokračovat.
 • Přepínač - výběr přepínače, který bude ovlivňovat podmínku zapnuto/vypnuto v této aplikaci.


Přidat SIP hlavičku

Přidá do SIP signalizace SIP hlavičku (SIP HEADER).


Přidat SIP hlavičku


 • Hlavička - řetězec, který se přidá do SIP zprávy.


Přijmout FAX

Aplikace se pokusí přijmout příchozí fax. Je nutné mít vydefinovány virtuální faxové účty.


Přijmout FAX


Aplikace nema žádné parametry.


Příkaz asterisku

Umožní spustit libovolný příkaz Asterisku. Seznam příkazů: http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+-+documentation+of+application+commands


Příkaz asterisku


 • Příkaz - libovolná aplikace (příkaz), který podporuje Asterisk.


Skript

Aplikace spustí vybraný Asterisk dial plan skript. Do skriptu můžete nadefinovat libovolný počet proměnných. Po ukončení skriptu pokračuje hovor nasledující aplikací.


Skript


 • Skript - výběr skriptu, který se spustí.
 • Proměnné do skriptu - definice proměnných, kterých hodnota se přenese do skriptu. Více proměnných oddělte středníkem. Příklad: promennaA=60;promennaB=10;promennaC=${EXTEN}


Volat kanál

Aplikace umožnuje nasměrovat hovor přímo do vybraného SIP trunku.


Volat kanál


 • SIP - výběr SIP trunku, do kterého se hovor nasměruje.
 • Cílové číslo - telefonní číslo, které se bude volat. Pro volání původně volaného čísla můžete použít zápis ${EXTEN}.
 • Timeout [s] - maximální doba vyzvánění.
 • Parametry - parametry Asterisk příkazu Dial. Jejich seznam je dostupný zde: http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+cmd+Dial


Volat linky

Aplikace volá jednu nebo více linek současně.


Volat linky


 • Hudba místo zvonění - místo klasického vyzvánění se bude přehrávat hudba.
 • Timeout [s] - maximální doba vyzvánění. Po jejím uplynutí se pokračuje na další aplikaci v pořadí.
 • Ignorovat přesměrování - budou se ignorovat přesměrování, které jsou nastaveny v parametrech linky
 • Linky - seznam linek, na které bude hovor spojován.


Pokud nastavíte do seznamu pouze jednu linku a ponecháte vypnutou volbu Ignorovat přesměrování a zároveň bude délka vyzvánění, která je nastavená v parametrech linky menší než zadaný Timeout, bude se přesměrování linky v případe nevyzvednutí řídit nastavením v lince. Ve všech jiných případech se bude vyzvánění linky řídit nastavením této aplikace.


Volat výstupní směrování

Aplikace nasměruje příchozí hovor přímo do vybraného výstupního směrování.


Volat výstupní směrování


 • Timeout [s] - maximální doba vyzvánění. Po jejím uplynutí se hovor ukončí.
 • Výstupní směrování - výstupní směrování do kterého se nasměruje příchozí hovor.
 • Cílové číslo - telefonní číslo, které se bude volat. Pro volání původně volaného čísla můžete použít zápis ${EXTEN}.


Vyzvednout hovor

Aplikace vyzvedne příchozí hovor.


Vyzvednout hovor


 • Zdržení - čas v sekundách, který pozdrží vyzvednutí hovoru.


Zavěsit

Aplikace ukončí příchozí hovor.


Zavěsit


 • Kauza - kauza, kterou se hovor ukončí. Pokud nastavíte 0, kauzu vygeneruje ústředna. V opačném případě, sa odešle v signalizaci nastavená kauza.


Záznam hovoru

Aplikace nahrá hovor do zvukového souboru, který pak bude dostupný ve výpise hovorů.


Záznam hovoru


 • Prefix - prefix, který se objeví v názvu souboru. Příklad: prefix VoIPsun se ve výsledném názvu objeví následovně: IN-VoIPsun-ČÍSLO_VOLAJÍCÍHO-ČÍSLO_VOLANÉHO-20150302-115033-4812843476.wav


Zpětné volání (Callback)

Aplikace umožňuje přístup do ústředny z vnějšího čísla. Po vykonaní aplikace ústředna automaticky zavěsí a zavolá zpátky na číslo volajícího. Pokud je callback chráněn PINem, pak je po vyzvednutí slyšet dlouhý tón, během něhož je nutné zadat PIN a potvrdit křížkem. Po zadání PINu je přerušovaný tón, během nehož lze navolit volané číslo.


Zpětné volání (Callback)


 • Výstupní směrování - výběr výstupního směrování, přes které bude hovor terminován.
 • Zdrojové číslo - nastavení čísla volajícího.
 • Tvářit jako linka - výběr linky, pod kterou se bude odchozí hovor maskovat.
 • PIN - ochranný PIN kód, který se bude požadovat po volajícím.


Na výběr máte ze dvou možností. Volající přes aplikaci Zpětné volání (Callback) se může maskovat vybranou linkou, nebo může volat přímo přes vybrané výstupní směrování a prezentovat se nastaveným zdrojovým číslem.

logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY